World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) For PC – Download On Windows And Mac

Rate this post

World of Letters is an online magazine that celebrates the written word. From essays and personal stories to book reviews and poetry, World of Letters provides a platform for readers and writers from all corners of the globe to connect and share their love of literature.

This article is all about helping you get to know the World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) for PC better and install it on your PC. Here are the technical specifications you want to know about beforehand:

How To Install & Download World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) For PC Windows 10/8/7

To install the World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) on your computer, you need to install the NOX payer first. To do that, as well as install the World of Letters (Գիրերու Աշխարհ), follow the easy guide below from start to finish:

  • First, start by downloading the NOX player. It should store in your download folder in your computer.
  • Locate the installer, double click on it, and let it install on your PC. It will take a few minutes to complete the installation.
  • Once installed, you’ll have the option to start the emulator. Go ahead and start the emulator. It will set up the environment for the first time.
  • Now, open the Play store app (It’s on the top header, or you can search for it) and it will ask you to log in. Log into your Google account.
  • Search for the World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) app on the Play store app and the app will show up in the first position. Click and start installing the app on your computer.

World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) Andorid App Summary

Under the Educational category on Google Play store, World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) has over 7277 of downloads reflecting the number of users they have. Hamazkayin has developed the World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) and has improved a lot to this day with the latest version, 1.0.

Until this latest version, World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) has successfully been able to acquire a good user rating of 0.0. This latest version was last updated on Dec 9, 2018 which you can check in the technical specification section below.

GVfI 6Iz3hKUobnr0Qkwy5D9M7rGeogKf6IXUz4b23G Lqs6AtLTjN go0Czc2S6VQI

sHOha5oKKAM9d1rDytNv5DLS HC4bMYUYcrThPjmIzGOTJE1flGgoigreh gwOt 3usW

The only bummer here is you can not just download and install it on your computer without using an Android emulator. However, you can definitely install it on your computer by using one of the most popular emulators: NOX player, BlueStacks, or Memu Emulator.

These tools will help you install and use the World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) on your computer without having to use your Phone. To do so, you need to follow the guides we’re about to discuss in this article.

World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) App Specification
App Name: World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) On Your PC
Devoloper Name: Hamazkayin
Latest Version: 1.0
Android Version: 4.1
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: com.hamazkayin.worldofletters
Download: 7277+
Category: Educational
Updated on: Dec 9, 2018
Get it On:

Download

Features of World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) for PC

– Learn the Armenian alphabet
– Learn to write the letters
– Strengthen memory skills
– Improve logic
– Learn to distinguish letters
– Related letters to one another

World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) App Overview and Details

Խաղը ունի գլխաւոր երկու կերպարներ՝ Լալան ու Արան, որոնք ցուցմունքներ պիտի տան մանուկներուն, անոնց ընկերակցելով խաղի զանազան բաժիններուն մէջ։
Այս խաղին միջոցով, երեխան պիտի սորվի Հայերէնի 38 գիրերը՝ փոքրագիր եւ գլխագիր։
Նախատեսուած տարիքն է 5 եւ վեր։
Այս խաղին միջոցով, երեխան
– կը ծանօթանայ գիրերուն,
– կը սորվի գիրերը գրելու ձեւ,
– կը զօրացնէ յիշողութիւնը,
– կ՚ուժեղացնէ տրամաբանութիւնը,
– կը սորվի զանազանել տառերը եւ կապեր ստեղծել անոնց միջեւ։

Այս ծրագրին ծախսերը հոգացած են Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութիւնը
եւ Համազգայինի ԱՄՆ Արեւելեան շրջանի Շրջանային վարչութիւնը։

The game features Lala and Ara, two main characters who will guide children as young as five years old through the various levels of the application.
With this application, children can learn the 38 letters of the of the Armenian alphabet.
The recommended age of gameplay is 5+.
With the game, kids will:
– Discover the letters;
– Learn writing the letters;
– Strengthen their memory skills;
– Improve their logic;
– Distinguish letters and relate them to one another.

Lalan & Aran – The World of Letters game was funded by: The Calouste Gulbenkian Foundation & The Hamazkayin USA Eastern Regional Executive Board.

Whats New In this World of Letters (Գիրերու Աշխարհ)?

A free educational game for children, aimed at teaching letters in Western Armenian.

Conclusion

In the World of Letters, we are all equal. There is no discrimination, no judgment. We are all united by the love of books. This is a place where we can come together and share our love of reading. It is a place where we can learn, and grow, and become better people. Thank you for giving me the opportunity to be a part of this wonderful community.

Before we complete the guide, do you have more questions regarding the emulator above or the World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) of any kind? Don’t feel grounded, just let us know, and we’ll help you resolve it.

Disclaimer

We refer the ownership of This World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) to its creator/developer. We don’t own or affiliate for World of Letters (Գիրերու Աշխարհ) and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at pcappsreview, we also don’t use our own server to download the World of Letters (Գիրերու Աշխարհ). We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the World of Letters (Գիրերու Աշխարհ).

If you have any query about the app or about pcappsreview, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment